Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010

Για τους Έλληνες της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ


ΔΙΟΔΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΚΑΪΡΟ
Η αναγραφή του ονόματος της πόλεως και στα Ελληνικά ήταν συλλογική απαίτηση
των Αιγυπτίων Δημάρχων της περιοχής της Αλεξάνδρειας, προς τιμήν του Μεγάλου Αλεξάνδρου...
Μία αιχμηρή απάντηση όχι μόνο απέναντι στους ανιστόρητους γείτονες αλλά και στους γηγενείς μας.. Αλλά εδώ οι Ευρωλιγούρηδες ντρέπονται γι΄αυτό που είναι, καταργώντας την ιστορία τους ακόμα και την γλώσσα τους.
Πάλι καλά που υπάρχουν οι Αιγύπτιοι που είναι περήφανοι τουλάχιστον για τους δικούς μας προγόνους.

Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2010

Εκπρόσωπος Επιτροπής Πλήρωσης Θέσεων Προσωπικού ΑΣΕΠ

Κυριακη 14 Φεβρουαρίου 2010, εφημερίδαΗΧΩ

νομοσχέδιο: Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την ελληνική ιθαγένεια που κατατέθηκε στη βουλή


Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών & άλλες ρυθμίσεις».

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, την ελληνική ιθαγένεια αποκτά από τη γέννησή του όποιος γεννιέται σε ελληνικό έδαφος, εφόσον είτε ένας από τους γονείς του έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στη χώρα από τη γέννησή του, είτε δεν έχει αποκτήσει αλλοδαπή ιθαγένεια με τη γέννησή του, είτε τέλος είναι άγνωστης ιθαγένειας και εφόσον η αδυναμία διαπίστωσής της δεν οφείλεται σε άρνηση συνεργασίας των γονέων.


Επίσης, η ιθαγένεια αποκτάται αν το παιδί μεταναστών έχει φοιτήσει σε σχολείο στην Ελλάδα. Παιδί αλλοδαπών, που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στη χώρα, αποκτά την Ελληνική Ιθαγένεια. Χρειάζεται, επίσης, δήλωση και αίτηση των γονέων του για την εγγραφή του στο δημοτολόγιο του δήμου μόνιμης κατοικίας του, που υποβάλλουν οι γονείς του τα επόμενα τρία έτη από τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού.


Η Ελληνική Ιθαγένεια αποκτάται από τέκνα αλλοδαπών με δήλωση των γονέων τους, μόνον εφ όσον και οι δύο γονείς τους διαμένουν νομίμως στην Ελλάδα. Πριν από την εγγραφή στο δημοτολόγιο, ο δήμος αποστέλλει αμέσως αντίγραφα των δικαιολογητικών, που προσκομίσθηκαν για διασταύρωση με τα στοιχεία που τηρούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες, που παρέχουν τη σχετική επιβεβαίωση. Με την επιβεβαίωση των σχετικών στοιχείων, ο δήμος, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες, αποστέλλει την αίτηση και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας. Ο γενικός γραμματέας της Περιφέρειας, μέσα σε δύο μήνες από την παραλαβή του φακέλου, με πράξη του, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης εντέλλεται τον οικείο δήμο να εγγράψει το τέκνο των δηλούντων στο δημοτολόγιό του. Η εγγραφή στο δημοτολόγιο διενεργείται μέσα σε έξι μήνες από την υποβολή της δήλωσης και αίτησης, καταβάλλοντας παράβολο 100 ευρώ στον δήμο.


Τυπικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης


Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση θα πρέπει:


-Να είναι ενήλικος κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης.


-Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα, που τέλεσε με δόλο, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, ή σε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, για εγκλήματα προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, ανθρωποκτονίας, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία και την διακίνηση ναρκωτικών, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διεθνή οικονομικά εγκλήματα κ.λπ.


-Να διαμένει στην Ελλάδα νόμιμα για επτά συνεχή έτη πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης.


-Να κατέχει έναν από τους παρακάτω τίτλους νόμιμης διαμονής: άδεια επί μακρόν διαμένοντος, βεβαίωση, ή άλλο τίτλο διαμονής που χορηγείται σε πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δελτίο, ή άλλο τίτλο διαμονής που χορηγείται σε μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να πολιτογραφηθεί ως Έλληνας, υποβάλλει δήλωση στον δήμο της μόνιμης διαμονής του και αίτηση πολιτογράφησης στις υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία υπάγεται ο δήμος και στη συνέχεια καλείται σε συνέντευξη ενώπιον της οικείας Επιτροπής Πολιτογράφησης, που δημιουργείται σε κάθε Περιφέρεια.Τέκνα αλλοδαπών, που έγιναν Έλληνες ενώ ήταν ανήλικα, με κοινή δήλωση των γονέων τους ή με την πολιτογράφηση γονέα τους, μπορούν να αποβάλουν την Ελληνική Ιθαγένεια, υποβάλλοντας σχετική δήλωση και αίτηση στον δήμο, του οποίου είναι δημότες έναν χρόνο μετά την ενηλικίωσή τους.Συμμετοχή νόμιμων μεταναστών σε εκλογές Τ.Α.


Ομογενείς και αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογές της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης με δικαίωμα ψήφου εφόσον:


-Έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.


-Δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για έγκλημα.


-Είναι κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, είναι κάτοχοι άδειας διαμονής αορίστου χρόνου ή δεκαετούς διάρκειας, έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των επί μακρόν διαμενόντων, είναι κάτοχοι «δελτίων μόνιμης διαμονής», ως μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι γονείς ανηλίκων Ελλήνων πολιτών, έχουν αναγνωρισθεί ως πολιτικοί πρόσφυγες, είναι κάτοχοι ταξιδιωτικών εγγράφων, έχουν τίτλο παραμονής ως ομογενείς και έχουν συμπληρώσει από την χορήγησή του πενταετή συνεχή και νόμιμη παραμονή στη χώρα.Εγγραφή σε ειδικούς καταλόγουςΤα πρόσωπα που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν, οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής τους σε ειδικό εκλογικό κατάλογο του δήμου, στον οποίο υπέβαλαν την αίτηση για τη χορήγηση του τίτλου διαμονής τους, εφόσον κατοικούν μόνιμα εκεί. Εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, που κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών, έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να εκλεγούν δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών διαμερισμάτων και τοπικοί σύμβουλοι, με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι διαθέτουν επαρκή γνώση της Ελληνικής γλώσσας για την άσκηση των καθηκόντων τους.


Agelioforos.gr


Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση ιθαγένειας


Κατατέθηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πολιτογράφηση των οικονομικών μεταναστών στην Ελλάδα


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ -ΒΗΜΑ


Χωρίς ουσιαστικές αλλαγές, παρά τις έντονες πιέσεις της ΝΔ και του ΛΑΟΣ, κατατέθηκε τελικά στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας στα παιδιά των αλλοδαπών και για το δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές εκλογές στους οικονομικούς μετανάστες που διαμένουν μόνιμα στη χώρα μας. Σύμφωνα με το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου, την ελληνική ιθαγένεια μπορούν να αποκτήσουν:Πρώτον, τα παιδιά των αλλοδαπών που γεννιούνται και συνεχίζουν να ζουν στην Ελλάδα από γονείς που διαμένουν νόμιμα και οι δύο στη χώρα μας επί τουλάχιστον πέντε συνεχή χρόνια. Ως προϋπόθεση τίθεται οι γονείς τους να υποβάλουν κοινή σχετική δήλωση και να καταθέσουν αίτηση εγγραφής των παιδιών στο δημοτολόγιο του δήμου της μόνιμης κατοικίας του, εντός τριών ετών το αργότερο από τη γέννησή τους.Δεύτερον, τα παιδιά των αλλοδαπών που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση τουλάχιστον έξι τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στη χώρα. Η σχετική διαδικασία ολοκληρώνεται σε διάστημα τριών ετών από την αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου της μόνιμης κατοικίας τους.Για την υποβολή των προβλεπόμενων δηλώσεων και αιτήσεων εγγραφής σε δημοτολόγιο, καταβάλλεται παράβολο ύψους 100 ευρώ. Παράλληλα, όπως αναφέρεται στην παρ. 9 του άρθρου 1 του νομοσχεδίου, την ελληνική ιθαγένεια αποκτά από τη γέννησή του, χωρίς να απαιτείται δήλωση και αίτηση των γονέων του ή του ίδιου, όποιος γεννιέται σε ελληνικό έδαφος, εφόσον ένας από τους γονείς του έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στη χώρα από τη γέννησή του.Με μικρές αλλαγές παραμένουν και οι αρχικές ρυθμίσεις για τις πολιτογραφήσεις. Ετσι, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση θα πρέπει: Πρώτον, να είναι ενήλικος κατά τον χρόνο της υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης. Δεύτερον, να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για αδίκημα που τέλεσε εκ δόλου, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, σε ποινή στερητική της ελευθερίας του τουλάχιστον ενός έτους ή ανεξαρτήτως ποινής και χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, για εγκλήματα προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, ανθρωποκτονίας από πρόθεση κτλ. Τρίτον, να μην τελεί υπό απέλαση ή άλλη εκκρεμότητα του καθεστώτος νόμιμης παραμονής του στη χώρα. Τέταρτον, να διαμένει στην Ελλάδα νόμιμα για επτά συνεχή έτη από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης. Θεσπίζονται παράλληλα και μια σειρά προϋποθέσεις, όπως είναι, πρώτον, να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, δεύτερον, να έχει ενταχθεί ομαλά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, κάτι για το οποίο συνεκτιμώνται η εξοικείωση με την ελληνική Ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό, η επαγγελματική και εν γένει οικονομική δραστηριότητα, η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεών του κτλ. Για τη διακρίβωση όλων αυτών των προϋποθέσεων, η αρμόδια Επιτροπή Πολιτογράφησης μπορεί να υποβάλει τους αλλοδαπούς και σε ειδική δοκιμασία (τεστ).


Read more:


http://infognomonpolitics.blogspot.com/2010/02/blog-post_27.html#ixzz0gjQzGA61


Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2010

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΜΗΧΑΝΙΑ

Σχετικά με τις ύβρεις τμήματος του γερμανικού Τύπου, που μεθοδεύει κάποιο σχέδιο εναντίον της ειρήνης των λαών μας.

Ως Ελληνίδα Πολίτης,
ΔΡ επιστήμονας,
και γνωρίζοντας την ιδιότητα της :
 • Έφορου Κεντρικής Ελλάδος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος (Ο.Π.ΣΕ.),
 • Προέδρου της Ε.Ε. της Πανελλήνιας Ένωσης Καππαδοκικών Σωματείων (Π.Ε.Κ.Σ.)
και ως εκπρόσωπος των Συλλόγων Πολιτισμού:
 • Γενική Έφορος του Συλλόγου ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ
 • Διευθύντρια του Συλλόγου Ο ΘΕΤΤΑΛΟΣ Δ.ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 • Εκπρόσωπος του Συλλόγου ΜΙΣΤΙΩΤΩΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ, του Συλλόγου ΛΟΥΤΡΟΥ, του Συλλόγου ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, και του Συλλόγου ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, Λάρισας.

Καλώ τους αξιοπρεπείς συμπατριώτες και τους Φορείς που συντονίζουν
να εκφράσουν επίσημες διαμαρτυρίες,
μέσα στο πνεύμα του ελληνικού πολιτισμού
διότι
"Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΜΗΧΑΝΙΑ".

Παρακαλώ να προωθηθεί η επιστολή διαμαρτυρίας του Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου (DHW), που ακολουθεί :

Μια σωστή, πρώτη Διαμαρτυρία για την ΧΟΛΗ, την ΚΑΚΙΑ και την ΆΓΝΟΙΑ μέρους του γερμανικού Τύπου.

Μετάφραση επιστολής DHW προς το Γερμανικό Συμβούλιο Τύπου


Προς τον
Πρόεδρο του Γερμανικού Συμβουλίου Τύπου
κ. Κάγιο Ντέριγκ
Βερολίνο

Κολωνία, 2010-02-27


Ειδησεογραφία και δημοσιεύσεις για την οικονομική κρίση στην Ελλάδα
Αγαπητέ κύριε Ντέριγκ,
η ειδησεογραφία των τελευταίων εβδομάδων σχετικά με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα είναι λόγος αρκετός για να σας απευθύνω αυτήν την διαμαρτυρία. Ο Γερμανο-Ελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος (DHW), σαν φωνή και εκπροσώπηση των περίπου 30.000 ελληνικής καταγωγής επιχειρηματιών και ελεύθερων επαγγελματιών στη Γερμανία ανησυχεί σοβαρά για την φιλική συνύπαρξη και τις γερμανικό-ελληνικές σχέσεις.
Ειδικά τα έντυπα μέσα και οι ηλεκτρονικές τους σελίδες αναφέρονται στην Ελλάδα και τον ελληνικό λαό με έναν τρόπο που πολλοί από εμάς θεωρούμε προσβλητικό και ο οποίος μας ωθεί τελείως αβάσιμα σε αμυντικό ρητορικό λόγο στην καθημερινή μας ζωή.
Επιστέγασμα αυτής της καμπάνιας μίσους και αρνητικής προπαγάνδας είναι η έκδοση 08/10 του περιοδικού FOCUS με το αδιάντροπο εξώφυλλό του και το απαράδεκτο σχόλιο του Michael Klonovsky. Στο τελευταίο μάλιστα ανασύρονται παλαιές ανθελληνικές θεωρίες από το χρονοντούλαπο παντρεύονται με υποκειμενικές αντιπάθειες και διαδίδονται σε επίπεδο καφενείου.
Αυτό δεν είναι πλέον σάτιρα, αλλά περισσότερο χωλή και δηλητήριο σε συνδυασμό με άγνοια και κακία.
Συμφωνούμε απόλυτα ότι υπάρχουν πολλά στα οποία οφείλουμε να ασκήσουμε κριτική. Αλλά οι δημοσιογράφοι πρέπει να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να κατονομάσουν τους φταίχτες. Δεν φταίει το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού για τη σημερινή τραγωδία. Τα τελευταία 40 χρόνια είχαμε να κάνουμε με μία τάξη πολιτικών που ήταν σε μεγάλο βαθμό διεφθαρμένη. Το Σύνταγμα και οι εκλογικοί νόμοι της Ελλάδος αμνηστεύουν αυτούς τους διεφθαρμένους πολιτικούς στο τέλος της θητείας τους, είτε γίνουν κανονικές είτε πρόωρες εκλογές. Εάν οι Ευρωπαίοι είναι της γνώμης ότι Έλληνες πολιτικοί έχουν εξαπατήσει εσκεμμένα την ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε θα πρέπει να τους καλέσουν να απολογηθούν ενώπιον των ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Αυτό θα ήταν η μοναδική πραγματική ευκαιρία για να λάμψη όλη η αλήθεια, να υπάρξει σαφήνεια και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Τόσο τα ελληνικά δικαστήρια όσο και οι εξεταστικές επιτροπές δεν θα βοηθήσουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Σας καλώ να δραστηριοποιηθείτε για την διασφάλιση περισσότερης αντικειμενικότητας στην ειδησεογραφία των γερμανικών έντυπων μέσων. Διότι όπως θεωρούμε αηδιαστικό όταν στον ελληνικό τύπο, ο κάθε Γερμανός παρομοιάζεται με ναζί, έτσι καταδικάζουμε κάθε προσπάθεια να αποκαλούνται απατεώνες όλοι οι Έλληνες - και μαζί τους και οι 350.000 που ζουν στη Γερμανία.
Παρακαλούμε να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να σταματήσουν οι δημοσιογράφοι να δηλητηριάζουν το κλίμα. Αντ 'αυτού θα πρέπει να επιδιώκουν την διατήρηση και την περαιτέρω προώθηση των παραδοσιακών και ιστορικών φιλικών σχέσεων μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών και ιδιαίτερα του γνωστού γερμανικού φιλελληνισμού.
Οι αληθινοί φίλοι – και ιδιαίτερα στο κοινό μας σπίτι Ευρώπη – στην ανάγκη φαίνονται. Οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι πρέπει να κάνουν το παν για να αποφευχθούν νέες συνθήκες Βερσαλλιών μεταξύ Ευρώπης και Ελλάδος. Διότι ποιός γνωρίζει καλλίτερα από τους Γερμανούς τις μοιραίες συναισθηματικές και πολιτικές συνέπειες που είχαν αυτές για όλους τους λαούς της Ευρώπης;
Αντίγραφο της επιστολής αποστέλλεται στον Πρόεδρο της Ένωσης Δημοσιογράφων της Γερμανίας », κ. Michael Konken, και στον Δρα. Hubert Burda, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Hubert Burda Media, η οποία εκδίδει το Focus.
Με εκτίμηση

Φαίδων Γ. Κοτσαμπόπουλος
Αντιπρόεδρος και Εκπρόσωπος Τύπου

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2010

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2010

11 Φεβρουαρίου 2010, ο Σύλλογος εγκαινιάζουμε τον ναΐσκο του Αγίου ΒλασίουΟ Σύλλογός μας διαμόρφωσε μια έκταση 36 περίπου στρεμμάτων σε πάρκο αναψυχής. Μέσα σε αυτό φτιάξαμε έναν ναΐσκο ως αδρό αντίγραφο της αποκαλούμενης "Μεγάλης Εκκλησίας του Μιστί", η οποία ήταν ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ.
Σήμερα, 11 Φεβρουαρίου 2010, εορτή του Αγίου Βλασίου του Ιερομάρτυρα, εγκαινιάσαμε τον ναΐσκο τελώντας την πρώτη Θεία Λειτουργία. Στις ετοιμασίες συμμετείχαν εθελοντικά πολλοί πιστοί. Το πρόγραμμα περιλάμβανε τη δέουσα επισημότητα, και η συγκίνηση ήταν ομολογουμένη. Την Ακολουθία συνόδευσε Αρτοκλασία. Ύστερα εκφωνήθηκε ένα ενδιαφέρον χρονικό σχετικό με την σημασία της "Μεγάλης Εκκλησίας" του Μιστί και τον "Αϊ-Βλάση" τον Άγιο που λατρεύονταν ως Προστάτης των Μιστιωτών σε μια πολυτάραχη θρησκευτική παράδοση που φτάνει μέχρι τα πρώτα βυζαντινά χρόνια.
 • βίντεο Ακολουθίας
 • βίντεο εκφώνησης και παρουσίασης χρονικού
 • φωτογραφίες εγκαινίων
 • φωτογραφίες Πάρκου Αναψυχής
(θα αναρτηθούν σε λίγες ημέρες)

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010

άρθρο: «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ»

Νικολάος ΜάρτηςΠρώην ΥπουργόςΚαισαρείας 8, 115 27, Αθήναιτηλ.: 210-777.88.00 210-620.48.26
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» ονομάστηκε το 1944 το σλαβικό ιδίωμα των ΣκοπίωνΟ Τίτο, ως γνωστόν, με σύμφωνη γνώμη του Στάλιν, μετονόμασε την 2α Αυγούστου 1944 τη Νότια Σερβία (Βαρντάσκα) σε Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτό απέβλεπε στην απόσπαση της Μακεδονίας από την Ελλάδα γιά τον έλεγχο του Αιγαίου, σύμφωνα με τα επεκτατικά σχέδια της Σοβιετικής Ενώσεως, εν όψει και του Ψυχρού Πολέμου που ακολούθησε. Με την τεχνητή δημιουργία κρατικής εξουσίας (Κυβέρνηση-Βουλή) του ψευδομακεδονικού Έθνους, ονόμασε το ομιλούμενο στα Σκόπια προφορικό ιδίωμα της βουλγάρικης γλώσσας «Μακεδονική γλώσσα» και επειδή δεν είχε τα χαρακτηριστικά γλώσσας (γράμματα και γραμματική), όρισε Ειδική Επιτροπή λογίων η οποία το 1945 ολοκλήρωσε το έργο της και αναγνωρίστηκε η λεγόμενη «Μακεδονική γλώσσα», ως η 6η γλώσσα της Γιουγκοσλαβίας.Ότι η λεγόμενη «Μακεδονική γλώσσα» είναι κυρίως Βουλγαρική, το αποκάλυψε και ο ε.τ. Πρέσβης κ. Ευάγγελος Κωφός, ο οποίος επί 30 και πλέον χρόνια ήταν Σύμβουλος Υπουργών Εξωτερικών για θέματα βαλκανικής και κυρίως των Σκοπίων. Ο κ. Κωφός μελέτησε πριν συνταξιοδοτηθεί τα σχολικά βιβλία της FYROM και αποκάλυψε ότι όπως ο Χίτλερ παραπλάνησε τους Γερμανούς ότι ανήκουν στην Αρία φυλή, έτσι και ο Τίτο εξαπάτησε γενεές Σκοπιανών ότι είναι Μακεδόνες απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η μελέτη του κ. Κωφού, που εξεδόθη και σε ξένες γλώσσες, έχει τον τίτλο «Η Μεγάλη Μακεδονία» που ονειρεύονται οι Σκοπιανοί. Μόλις διάβασα την μελέτη του τον πήρα τηλέφωνο και τον ρώτησα πότε έμαθε την «μακεδονική γλώσσα» και διάβασε τα βιβλία της FYROM. Μου απάντησε: «Δεν χρειάστηκε να μάθω την μακεδονική, διότι γνωρίζω την βουλγάρικη γλώσσα. Όσοι γνωρίζουν την βουλγαρική διαβάζουν κείμενα στη λεγόμενη ‘Μακεδονική’ γλώσσα και συνεννοούνται με τους Σκοπιανούς».Σε δύο ψευδείς χάρτες που δημοσιεύονται στα σχολικά βιβλία της FYROM, ο ένας είχε υπότιτλο: «Δεν υπήρξε παρουσία Ελλήνων στη Μακεδονία». Αυτό διαψεύδεται από τις Πράξεις των Αποστόλων, όπου αναφέρεται ότι ο Απόστολος Παύλος επισκέφθηκε τους Φιλίππους, τη Θεσσαλονίκη και τη Βέροια, πόλεις που π.Χ. αλλά και μέχρι σήμερα διατηρούν τα αυτά Ελληνικά ονόματα. Στη Θεσσαλονίκη και Βέροια ο Απόστολος Παύλος συνάντησε Έλληνες και πλήθος Ελληνίδων που πίστευσαν. Ο Απόστολος Παύλος μίλησε στην Ελληνική και έγραψε τις επιστολές προς Θεσσαλονικείς, και Φιλιππησίους στην Ελληνική. Ο άλλος σχολικός χάρτης, ο οποίος δείχνει την Ελλάδα με σύνορα τον Όλυμπο, διαψεύδεται και μόνο από το γεγονός ότι το Άγιον Όρος είναι στη Μακεδονία. Ο Καθηγητής Γλωσσολογίας κ. Γ. Μπαμπινιώτης στο βιβλίο του με τίτλο «Η Γλώσσα της Μακεδονίας» όπου αναφέρει θέσεις όλων των Καθηγητών Γλωσσολογίας, συμπερασματικά χαρακτηρίζει τη γλώσσα αυτή ως «ψευδώνυμη γλώσσα ψευδεπίγραφου κράτους». Σε επίσκεψη Σκοπιανού Πρωθυπουργού στη Σόφια, ο Σκοπιανός πρωθυπουργός είχε μαζί του διερμηνέα και ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός του είπε: «Τι τον έφερες αυτόν; Αφού μιλάμε την ίδια γλώσσα!»Στην Κεντρική Ευρώπη και Βαλκανική, πολλοί Μακεδόνες διακρίθηκαν, όπως ο τραπεζίτης Σίνας, ο ευεργέτης της Αυστρίας, «μαικήνας των τεχνών» και Υπουργός ο Ν. Δούμπας, ο μουσικός Φον Κάραγιαν κ.α.Τη δεκαετία του 1920 έγινε υπό την εποπτεία της ΚΤΕ ανταλλαγή πληθυσμών από τη Μακεδονία. Έφυγαν Τούρκοι και Βούλγαροι και ήρθαν Έλληνες από τη Μικρά Ασία, Ανατολική Θράκη και Βουλγαρία. Πρόεδρος της Επιτροπής της Κ.Τ.Ε. που επέβλεπε την ανταλλαγή ήταν ο Αμερικανός Μόργκενταου ο οποίος στο βιβλίο του με τίτλο «I was sent to Athens” γράφει: «Μετά την ανταλλαγή Τούρκων και Βουλγάρων με Έλληνες, η Μακεδονία έμεινε αμιγώς ελληνική περιοχή. Αν υπήρχαν «Μακεδόνες» θα το ανέφερε ο Μόργκενταου, ο οποίος επιβεβαιώνει ότι οι Σλάβοι των Σκοπίων ήταν κυρίως Βούλγαροι.Το γεγονός ότι υπήρχαν Βούλγαροι στη Νότια Σερβία, όπου εγκαταστάθηκαν επί Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αργότερα επί Τουρκοκρατίας και μετέπειτα το 1941, όταν ο Χίτλερ παραχώρησε την περιοχή των Σκοπίων στους συμμάχους του Βουλγάρους, επιβεβαιώνεται και από τα ακόλουθα: Ο Γκιωργκίεφ -αρχηγός Κόμματος στα Σκόπια- απέκτησε τη βουλγαρική ιθαγένεια.Ιδρύθηκε στα Σκόπια φιλοβουλγαρικό κόμμα και στα εγκαίνια του γραφείου του παρέστη ο Βούλγαρος πρεσβευτής στα Σκόπια.Πολλοί Σκοπιανοί απέκτησαν και Βουλγαρική υπηκοότητα και πήραν διαβατήρια και από τη Βουλγαρία για να κινούνται ελεύθερα στην Ε.Ε., επειδή η Βουλγαρία είναι μέλος της Ε.Ε.
Νικόλαος ΜάρτηςΠρώην Υπουργός

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2010

Η ίδρυση του Πολιτιστικού Συλλόγου ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ
Αμέσως μετά την κατάθεση του καταστατικού ίδρυσης του Συλλόγου Μικρασιατών Νομού Λάρισας με έδρα τη Λάρισα, γίνεται η τρίτη δημόσια συζήτηση, την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2010, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας.Σάββατο 6 Φεβρουαρίου, σελίδα 17 • εφημερίδα : ΗΧΩ, Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2010, σελ. 10 • ιστολόγιο ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΗΣ (Δίκτυο Ενημέρωσης Μικρασιατών) :

http://mikrasiatis.gr/?p=1392#more-1392