Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2010

Αυγουστίνος Καντιώτης

Το Ιστολόγιο του πατρός Αυγουστίνου
http://www.augoustinos-kantiotis.gr/


Άρθρο του Απόστολου Παπαδημητρίου
http://www.antibaro.gr/node/1935


Σας αναφέρω ότι τον τελευταίο καιρό δυσκολεύομαι να αναρτήσω σχόλιο στο ΑΝΤΙΒΑΡΟ. Το ίδιο συνέβη παλαιότερα και στον κύριο Γεώργιο Ελευθεριάδη από Αυστραλία. Δεν νομίζω πως οφείλεται σε κάποια συντηρητική ρύθμιση στο δικό μου σύστημα προστασίας.
Ευχαριστώ τον κύριο Δημήτρη Καρακώστα που έστειλε το μήνυμα για λογαριασμό μου.
Ελέγξτε ή πληροφορείστε μας, αν γνωρίζετε. Ευχαριστούμε.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στόχος της γεωφυσικής έρευνας ήταν ο προσδιορισμός του βάθους που εντοπί­ζεται το βραχώδες υπόβαθρο στην περιοχή έρευνας. Λόγω της αστικής δόμησης της περιοχής ενδιαφέροντος επιβάλ­λονται περιορισμοί στην επιλογή της κατάλληλης γεωφυσικής μεθόδου. Επιλέχθηκε η εφαρμογή γεωηλεκτρικής μεθόδου σαν η μόνη δυνατή να πραγματοποιηθεί μέσα σε αστικό συγκρότημα, και συγκεκριμένα η μέθο­δος της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης. Πραγματοποιήθηκαν γεωηλεκτρικές βυθο­σκοπήσεις με ανάπτυξη ηλεκτροδίων σύμφωνα με την διάταξη Schlumberger.

Η επιλογή των θέσεων των βυθοσκοπήσεων αποτέλεσε επίσης σημαντικό πρόβλημα δεδομένου σε κάθε θέση έπρεπε να παρέχεται ευθεία μήκους μερικών εκατοντάδων μέτρων σε μη τεχνητό έδαφος, για την πραγματοποίηση της επαφής των ηλεκτροδίων ρεύματος με την Γη.
Ερμηνεία Μετρήσεων - Αξιολόγηση
Πάρκο Αγίου Κωνσταντίνου
Η μεγάλη κλίση της καμπύλης ήταν ενδεικτική της ακαταλληλότητας του σημείου εκτέλεσης της βυθοσκόπησης. Το γεγονός αυτό οφείλεται προφανώς στην σε μεγάλο βαθμό αλατότητα του υπεδάφους και την διείσδυση θαλασσινού νερού στις επιφανειακές χαλαρές στρώσεις.
Η δεύτερη προσπάθεια πραγματοποιήθηκε στις γραμμές του τρένου. Και στο σημείο αυτό όμως οι μετρήσεις περιείχαν σημαντικά σφάλματα, γεγονός που αποδίδεται και πάλι στην διείσδυση θαλασσινού νερού σε χαλαρές στρώσεις σε μικρά βάθη. Σημειώνεται ότι το απόλυτο υψόμετρο και στις δύο περιπτώσεις δεν ξεπερνά τα 3 με 4 μέτρα. Πολύ πιθανό, η περιοχή στην οποία πραγματοποιήθηκαν γεωηλεκτρικές βυθοσκοπήσεις να ήταν κατά το πρόσφατο παρελθόν τμήμα της θάλασσας και να αποτελεί σήμερα χερσαίο τμήμα που κατασκευάστηκε τεχνητά.
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι υπεδάφιες συνθήκες να μην επιτρέπουν την ομαλή ροή του ηλεκτρικού ρεύματος που διοχετεύεται στο υπέδαφος έτσι ώστε η ποιότητα των μετρήσεων να μην επιτρέπει ασφαλή ερμηνεία της βυθοσκόπησης σε σχέση με βαθύτερους σχηματισμούς.
Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό βραχώδες υπόβαθρο συναντάται σε βάθος 125 μέτρων. Οι υπερκείμενοι σχηματισμοί φαίνεται να αποτελούνται από ιζηματογενείς αποθέσεις χαλικώδους ή μαργαϊκής σύστασης.
Ποτάμι
Μέχρι το βάθος των 28 περίπου μέτρων εντοπίζονται εναλλαγές χαλαρών σχηματισμών που αποτελούνται από ποταμοχειμάρρια υλικά. Στρώματα με σχετικά χαμηλές αντιστάσεις αντιστοιχούν σε ζώνες υδροφορίας. Σημαντική ελάττωση των τιμών ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης παρατηρείται μετά το βάθος των 28 μέτρων, η οποία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη μετά το βάθος των 100 μέτρων. Η σημαντική κλίση της καμπύλης των μετρήσεων ερμηνεύεται μόνο με την ύπαρξη υφάλμυρου υδροφο­ρέα στο βάθος των 28 μέτρων. Δεν αποκλείεται επίσης η ύπαρξη ρήγματος ή ρη­γματωμένης ζώνης η οποία συνδυάζεται επίσης με την διείσδυση υφάλμυρου νερού. Είναι όμως σίγουρο ότι από την γεωηλεκτρική βυθοσκόπηση δεν εντοπίζεται βρα­χώδες υπόβαθρο.
Πίνακας. Γεωηλεκτρική δομή της περιοχής ποτάμι
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση (Ωm)
Πάχος σχηματισμού (m)
Η ύπαρξη τεχνητών επιφανειακών στρωμάτων σε ορισμένες περιοχές που πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις, και η ύπαρξη υφάλμυρου υδροφορέα σε άλλες, δεν επέτρεψαν τον εντοπισμό του βάθους του βραχώδους υποβάθρου στις περιοχές έρευνας. Η διείσδυση του υφάλμυρου υδροφορέα είναι δυνατόν να επιτυγχάνεται είτε με την πλήρωση του πορώδους των χαλαρών ιζηματογενών αποθέσεων, είτε μέσω ρηξιγενών ζωνών των βραχωδών σχηματισμών που αποτελούν το υπόβαθρο της περιοχής.

Κοινή επιστολή διαμαρτυρίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων (ΟΠΣΕ) και Θρακικών Σωματείων (ΠΟΘΣ)

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Προς την
Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου «Τρεις Γενοκτονίες μία στρατηγική»
Πολυτεχνείου 6 1ος όροφος ΑΘΗΝΑ 104 33
Κύριοι,
Όταν ενημερωθήκαμε για την οργάνωση και πραγματοποίηση του συνεδρίου αυτού, δηλώσαμε απερίφραστα τη συμμετοχή μας, με τη βασική προϋπόθεση ότι θα συμμετείχαμε ως ισότιμα και ομότιμα μέλη στην οργανωτική του επιτροπή.
Με την πάροδο του χρόνου και ηθικά μετά την ανακοίνωση που εξέδωσε η «οργανωτική επιτροπή» χωρίς αριθμό και ημερομηνία και υπογράφεται από τους Δρ. Παυλίδης Αντώνιος Δρ. Χαριτίδου Γεωργία Δρ. Μυστακίδου Λιάνα Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας Υπεύθυνη τύπου
Εκπλάγηκαμε αφού διαπιστώσαμε ότι βρισκόμαστε εκτός και ούτε καν ερωτηθήκαμε για τη δημιουργία και έγκριση της.
Άλλωστε μελετώντας με ιδιαίτερη προσοχή, το κείμενο της ανακοίνωσης σας διαπιστώσαμε πως ανήκουμε στις Εθνικοτοπικές εκείνες ομάδες, των οποίων ζητάτε τη συμπαράσταση τους προκείμενου να δημιουργήσετε πλουραλισμό συμμετοχών, και ακόμη ότι στις προθέσεις σας δεν είναι να αναδείξετε τη μία και μοναδική γενοκτονία του ΕΛΛΗΝΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘ ΗΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, παρά μόνο τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού.
Σας δηλώνουμε και πάλι ότι η θέση μας ήταν ξεκάθαρη ευθύς εξ αρχής και ότι οι μεθοδεύσεις τις οποίες μετέρχεστε δεν συνάδουν με το ύφος, το κύρος ,και με τις αρχές και ιδέες μας στο θέμα της γενοκτονίας.
Τα ανωτέρω συζητήθηκαν και τηλεφωνικά από τους προέδρους μας με τον κ. Παυλίδη, υποβλήθηκαν και προτάσεις μας γραπτώς και απάντηση δεν λάβαμε μέχρι σήμερα.
Δηλώνουμε απερίφραστα προς κάθε κατεύθυνση ότι είμαστε υπέρ της μιας και μοναδικής γενοκτονίας του Ελληνικού γένους που υπέστη από τις Τουρκικές ορδές και όχι των μεμονωμένων.
Επειδή διαπιστώνουμε εμπαιγμό και απαξίωση σας κάνουμε γνωστό ότι αποχωρούμε οριστικά και αμετάκλητα από το υπό οργάνωση συνέδριο σας και του λοιπού σας ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ να κάνετε χρήση των επωνυμιών μας, στις δημόσιες σχέσεις σας και με οποιοδήποτε φορέα προκειμένου να επιτύχετε την όποια πρόσκτηση ωφελημάτων.
Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Θ.Σ. Για το ΔΣ. της Ο.ΠΣ.Ε.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Π.Ο.Θ.Σ)
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΏΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Π.Σ.Ε)


Ανακοίνωση
Πραγματοποίηση Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Τρεις γενοκτονίες, μια Στρατηγική»
Φορείς οι οποίοι εκπροσωπούν τους χριστιανικούς Λαούς της Ανατολής που υπέστησαν το έγκλημα της Γενοκτονίας στις αρχές του 20ου αιώνα (Αρμενική Εθνική Επιτροπή Ελλάδας, Ένωση Σμυρναίων, Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας, Πανελλήνια Ένωση Ασσυρίων, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ποντίων Εκπαιδευτικών) συνδιοργανώνουν Διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα «τρεις Γενοκτονίες, μια στρατηγική». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 17-19 Σεπτεμβρίου 2010 στην Αθήνα, στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής.
Στόχος του Συνεδρίου είναι όχι μόνο η ευρεία σχετική ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας , αλλά και η δημιουργία των προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν σε διεθνείς αναγνωρίσεις του εγκλήματος αυτού, το οποίο ο ΟΗΕ χαρακτήρισε ως «έγκλημα εναντίον της ανθρωπότητας». Είναι γεγονός ότι ο αγώνας για την αναγνώριση από τη διεθνή κοινότητα δεν αφορά μόνο τους Έλληνες, Αρμένιους ή Ασσύριους, αλλά ολόκληρη την ανθρωπότητα. Μετά την αναγνώριση των 3 Γενοκτονιών από τη Διεθνή Ένωση Ακαδημαϊκών για τη μελέτη των Γενοκτονιών (Ι.A.G.S.) στο συνέδριό της στο Σαράγιεβο το Δεκέμβριο του 2007 και την πρόσφατη αναγνώρισή τους από το σουηδικό κοινοβούλιο, ο αγώνας αυτός αποκτά νέα δυναμική και στοχεύει στην αποτροπή γενικότερα των Γενοκτονιών και στην κατοχύρωση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι’ αυτό το λόγο ο συγκεκριμένος αγώνας πρέπει να έχει –και πιστεύουμε ότι θα έχει- επιτυχή έκβαση.
Στο Συνέδριο θα παραβρεθούν ακαδημαϊκοί και προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό (όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα), ενώ την ομιλία κατά την πανηγυρική συνεδρίαση της Παρασκευής 17 Σεπτεμβρίου θα εκφωνήσει ο Βάσος Λυσσαρίδης.
Αθήνα 1-8-2010
Για την Οργανωτική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας Η Υπευθ. Τύπου
ΔΡ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡ ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΡ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΛΙΑΝΑ
Σημείωση:
Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου ως σύνεδροι, παρακαλούνται να το γνωστοποιήσουν το αργότερο μέχρι την Tετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2010 στο e-mail mystaki2010@yahoo.gr με κοινοποίηση στο e-mail diethnes.synedrio@gmail.com ή στο τηλ. 6977783207 δηλώνοντας ονοματεπώνυμο, e-mail, ιδιότητα ή επάγγελμα και τηλέφωνο. Ο κατάλογος των συνέδρων θα οριστικοποιηθεί μέχρι την Τετάρτη 8-9-2010.
Πολυτεχνείου 6, 1ος όροφος, 104 33 ΑΘΗΝΑ
E-mail: 3genocides@gmail.com Τηλ. 697 79 78 545
Το Πρόγραμμα Εργασιών του Συνεδρίου

ΦΟΡΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Αρμενική Εθνική Επιτροπή Ελλάδας (Α.Ε.Ε)

Ενωση Σμυρναίων

Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος (Π.Ο.Ε)

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ποντίων Εκαπιδευτικών

Πανελλήνια Ενωση Ασσυρίων