Τρίτη, 31 Αυγούστου 2010

ρητά : ίνα μη

...ο κόσμος της αδικίας, ούτως καθίσταται τη αναξιοπιστία εν τοις μέλεσιν ημών τη σπίλουσα όλον το σώμα και φλογίζουσα τον τροχόν της γενέσεως και φλογιζομένη υπό της γεένης...

Με άλλα λόγια δηλαδή, μας ζητά, do not movenext, do end sub.