Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2010

Εκπρόσωπος Επιτροπής Πλήρωσης Θέσεων Προσωπικού ΑΣΕΠ

Κυριακη 14 Φεβρουαρίου 2010, εφημερίδαΗΧΩ

νομοσχέδιο: Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την ελληνική ιθαγένεια που κατατέθηκε στη βουλή


Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών & άλλες ρυθμίσεις».

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, την ελληνική ιθαγένεια αποκτά από τη γέννησή του όποιος γεννιέται σε ελληνικό έδαφος, εφόσον είτε ένας από τους γονείς του έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στη χώρα από τη γέννησή του, είτε δεν έχει αποκτήσει αλλοδαπή ιθαγένεια με τη γέννησή του, είτε τέλος είναι άγνωστης ιθαγένειας και εφόσον η αδυναμία διαπίστωσής της δεν οφείλεται σε άρνηση συνεργασίας των γονέων.


Επίσης, η ιθαγένεια αποκτάται αν το παιδί μεταναστών έχει φοιτήσει σε σχολείο στην Ελλάδα. Παιδί αλλοδαπών, που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στη χώρα, αποκτά την Ελληνική Ιθαγένεια. Χρειάζεται, επίσης, δήλωση και αίτηση των γονέων του για την εγγραφή του στο δημοτολόγιο του δήμου μόνιμης κατοικίας του, που υποβάλλουν οι γονείς του τα επόμενα τρία έτη από τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού.


Η Ελληνική Ιθαγένεια αποκτάται από τέκνα αλλοδαπών με δήλωση των γονέων τους, μόνον εφ όσον και οι δύο γονείς τους διαμένουν νομίμως στην Ελλάδα. Πριν από την εγγραφή στο δημοτολόγιο, ο δήμος αποστέλλει αμέσως αντίγραφα των δικαιολογητικών, που προσκομίσθηκαν για διασταύρωση με τα στοιχεία που τηρούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες, που παρέχουν τη σχετική επιβεβαίωση. Με την επιβεβαίωση των σχετικών στοιχείων, ο δήμος, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες, αποστέλλει την αίτηση και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας. Ο γενικός γραμματέας της Περιφέρειας, μέσα σε δύο μήνες από την παραλαβή του φακέλου, με πράξη του, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης εντέλλεται τον οικείο δήμο να εγγράψει το τέκνο των δηλούντων στο δημοτολόγιό του. Η εγγραφή στο δημοτολόγιο διενεργείται μέσα σε έξι μήνες από την υποβολή της δήλωσης και αίτησης, καταβάλλοντας παράβολο 100 ευρώ στον δήμο.


Τυπικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης


Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση θα πρέπει:


-Να είναι ενήλικος κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης.


-Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα, που τέλεσε με δόλο, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, ή σε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, για εγκλήματα προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, ανθρωποκτονίας, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία και την διακίνηση ναρκωτικών, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διεθνή οικονομικά εγκλήματα κ.λπ.


-Να διαμένει στην Ελλάδα νόμιμα για επτά συνεχή έτη πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης.


-Να κατέχει έναν από τους παρακάτω τίτλους νόμιμης διαμονής: άδεια επί μακρόν διαμένοντος, βεβαίωση, ή άλλο τίτλο διαμονής που χορηγείται σε πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δελτίο, ή άλλο τίτλο διαμονής που χορηγείται σε μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να πολιτογραφηθεί ως Έλληνας, υποβάλλει δήλωση στον δήμο της μόνιμης διαμονής του και αίτηση πολιτογράφησης στις υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία υπάγεται ο δήμος και στη συνέχεια καλείται σε συνέντευξη ενώπιον της οικείας Επιτροπής Πολιτογράφησης, που δημιουργείται σε κάθε Περιφέρεια.Τέκνα αλλοδαπών, που έγιναν Έλληνες ενώ ήταν ανήλικα, με κοινή δήλωση των γονέων τους ή με την πολιτογράφηση γονέα τους, μπορούν να αποβάλουν την Ελληνική Ιθαγένεια, υποβάλλοντας σχετική δήλωση και αίτηση στον δήμο, του οποίου είναι δημότες έναν χρόνο μετά την ενηλικίωσή τους.Συμμετοχή νόμιμων μεταναστών σε εκλογές Τ.Α.


Ομογενείς και αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογές της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης με δικαίωμα ψήφου εφόσον:


-Έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.


-Δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για έγκλημα.


-Είναι κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, είναι κάτοχοι άδειας διαμονής αορίστου χρόνου ή δεκαετούς διάρκειας, έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των επί μακρόν διαμενόντων, είναι κάτοχοι «δελτίων μόνιμης διαμονής», ως μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι γονείς ανηλίκων Ελλήνων πολιτών, έχουν αναγνωρισθεί ως πολιτικοί πρόσφυγες, είναι κάτοχοι ταξιδιωτικών εγγράφων, έχουν τίτλο παραμονής ως ομογενείς και έχουν συμπληρώσει από την χορήγησή του πενταετή συνεχή και νόμιμη παραμονή στη χώρα.Εγγραφή σε ειδικούς καταλόγουςΤα πρόσωπα που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν, οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής τους σε ειδικό εκλογικό κατάλογο του δήμου, στον οποίο υπέβαλαν την αίτηση για τη χορήγηση του τίτλου διαμονής τους, εφόσον κατοικούν μόνιμα εκεί. Εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, που κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών, έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να εκλεγούν δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών διαμερισμάτων και τοπικοί σύμβουλοι, με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι διαθέτουν επαρκή γνώση της Ελληνικής γλώσσας για την άσκηση των καθηκόντων τους.


Agelioforos.gr


Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση ιθαγένειας


Κατατέθηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πολιτογράφηση των οικονομικών μεταναστών στην Ελλάδα


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ -ΒΗΜΑ


Χωρίς ουσιαστικές αλλαγές, παρά τις έντονες πιέσεις της ΝΔ και του ΛΑΟΣ, κατατέθηκε τελικά στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας στα παιδιά των αλλοδαπών και για το δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές εκλογές στους οικονομικούς μετανάστες που διαμένουν μόνιμα στη χώρα μας. Σύμφωνα με το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου, την ελληνική ιθαγένεια μπορούν να αποκτήσουν:Πρώτον, τα παιδιά των αλλοδαπών που γεννιούνται και συνεχίζουν να ζουν στην Ελλάδα από γονείς που διαμένουν νόμιμα και οι δύο στη χώρα μας επί τουλάχιστον πέντε συνεχή χρόνια. Ως προϋπόθεση τίθεται οι γονείς τους να υποβάλουν κοινή σχετική δήλωση και να καταθέσουν αίτηση εγγραφής των παιδιών στο δημοτολόγιο του δήμου της μόνιμης κατοικίας του, εντός τριών ετών το αργότερο από τη γέννησή τους.Δεύτερον, τα παιδιά των αλλοδαπών που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση τουλάχιστον έξι τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στη χώρα. Η σχετική διαδικασία ολοκληρώνεται σε διάστημα τριών ετών από την αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου της μόνιμης κατοικίας τους.Για την υποβολή των προβλεπόμενων δηλώσεων και αιτήσεων εγγραφής σε δημοτολόγιο, καταβάλλεται παράβολο ύψους 100 ευρώ. Παράλληλα, όπως αναφέρεται στην παρ. 9 του άρθρου 1 του νομοσχεδίου, την ελληνική ιθαγένεια αποκτά από τη γέννησή του, χωρίς να απαιτείται δήλωση και αίτηση των γονέων του ή του ίδιου, όποιος γεννιέται σε ελληνικό έδαφος, εφόσον ένας από τους γονείς του έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στη χώρα από τη γέννησή του.Με μικρές αλλαγές παραμένουν και οι αρχικές ρυθμίσεις για τις πολιτογραφήσεις. Ετσι, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση θα πρέπει: Πρώτον, να είναι ενήλικος κατά τον χρόνο της υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης. Δεύτερον, να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για αδίκημα που τέλεσε εκ δόλου, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, σε ποινή στερητική της ελευθερίας του τουλάχιστον ενός έτους ή ανεξαρτήτως ποινής και χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, για εγκλήματα προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, ανθρωποκτονίας από πρόθεση κτλ. Τρίτον, να μην τελεί υπό απέλαση ή άλλη εκκρεμότητα του καθεστώτος νόμιμης παραμονής του στη χώρα. Τέταρτον, να διαμένει στην Ελλάδα νόμιμα για επτά συνεχή έτη από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης. Θεσπίζονται παράλληλα και μια σειρά προϋποθέσεις, όπως είναι, πρώτον, να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, δεύτερον, να έχει ενταχθεί ομαλά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, κάτι για το οποίο συνεκτιμώνται η εξοικείωση με την ελληνική Ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό, η επαγγελματική και εν γένει οικονομική δραστηριότητα, η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεών του κτλ. Για τη διακρίβωση όλων αυτών των προϋποθέσεων, η αρμόδια Επιτροπή Πολιτογράφησης μπορεί να υποβάλει τους αλλοδαπούς και σε ειδική δοκιμασία (τεστ).


Read more:


http://infognomonpolitics.blogspot.com/2010/02/blog-post_27.html#ixzz0gjQzGA61