Κυριακή, 14 Μαρτίου 2010

Καλή υπόλοιπη Σαρακοστή

Κεφ.ιε’
15
Ουκέτι υμάς λέγω δούλους, ότι ο δούλος ούκ οίδε τι ποιεί αυτού ο κύριος × υμάς δε είρηκα φίλους, ότι πάντα ά ήκουσα παρά του πατρός μου εγνώρισα υμίν.

16
Ουχ υμείς με εξελέξασθε, αλλ’εγώ εξελεγάμην υμάς, και έθηκα υμάς ίνα υμείς υπάγητε και καρπόν φέρητε, και ο καρπός υμών μένη, ίνα ό,τι αν αιτήσητε τω πατέρα εν τω ονόματί μου, δω υμίν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: