Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2010

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στόχος της γεωφυσικής έρευνας ήταν ο προσδιορισμός του βάθους που εντοπί­ζεται το βραχώδες υπόβαθρο στην περιοχή έρευνας. Λόγω της αστικής δόμησης της περιοχής ενδιαφέροντος επιβάλ­λονται περιορισμοί στην επιλογή της κατάλληλης γεωφυσικής μεθόδου. Επιλέχθηκε η εφαρμογή γεωηλεκτρικής μεθόδου σαν η μόνη δυνατή να πραγματοποιηθεί μέσα σε αστικό συγκρότημα, και συγκεκριμένα η μέθο­δος της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης. Πραγματοποιήθηκαν γεωηλεκτρικές βυθο­σκοπήσεις με ανάπτυξη ηλεκτροδίων σύμφωνα με την διάταξη Schlumberger.

Η επιλογή των θέσεων των βυθοσκοπήσεων αποτέλεσε επίσης σημαντικό πρόβλημα δεδομένου σε κάθε θέση έπρεπε να παρέχεται ευθεία μήκους μερικών εκατοντάδων μέτρων σε μη τεχνητό έδαφος, για την πραγματοποίηση της επαφής των ηλεκτροδίων ρεύματος με την Γη.
Ερμηνεία Μετρήσεων - Αξιολόγηση
Πάρκο Αγίου Κωνσταντίνου
Η μεγάλη κλίση της καμπύλης ήταν ενδεικτική της ακαταλληλότητας του σημείου εκτέλεσης της βυθοσκόπησης. Το γεγονός αυτό οφείλεται προφανώς στην σε μεγάλο βαθμό αλατότητα του υπεδάφους και την διείσδυση θαλασσινού νερού στις επιφανειακές χαλαρές στρώσεις.
Η δεύτερη προσπάθεια πραγματοποιήθηκε στις γραμμές του τρένου. Και στο σημείο αυτό όμως οι μετρήσεις περιείχαν σημαντικά σφάλματα, γεγονός που αποδίδεται και πάλι στην διείσδυση θαλασσινού νερού σε χαλαρές στρώσεις σε μικρά βάθη. Σημειώνεται ότι το απόλυτο υψόμετρο και στις δύο περιπτώσεις δεν ξεπερνά τα 3 με 4 μέτρα. Πολύ πιθανό, η περιοχή στην οποία πραγματοποιήθηκαν γεωηλεκτρικές βυθοσκοπήσεις να ήταν κατά το πρόσφατο παρελθόν τμήμα της θάλασσας και να αποτελεί σήμερα χερσαίο τμήμα που κατασκευάστηκε τεχνητά.
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι υπεδάφιες συνθήκες να μην επιτρέπουν την ομαλή ροή του ηλεκτρικού ρεύματος που διοχετεύεται στο υπέδαφος έτσι ώστε η ποιότητα των μετρήσεων να μην επιτρέπει ασφαλή ερμηνεία της βυθοσκόπησης σε σχέση με βαθύτερους σχηματισμούς.
Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό βραχώδες υπόβαθρο συναντάται σε βάθος 125 μέτρων. Οι υπερκείμενοι σχηματισμοί φαίνεται να αποτελούνται από ιζηματογενείς αποθέσεις χαλικώδους ή μαργαϊκής σύστασης.
Ποτάμι
Μέχρι το βάθος των 28 περίπου μέτρων εντοπίζονται εναλλαγές χαλαρών σχηματισμών που αποτελούνται από ποταμοχειμάρρια υλικά. Στρώματα με σχετικά χαμηλές αντιστάσεις αντιστοιχούν σε ζώνες υδροφορίας. Σημαντική ελάττωση των τιμών ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης παρατηρείται μετά το βάθος των 28 μέτρων, η οποία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη μετά το βάθος των 100 μέτρων. Η σημαντική κλίση της καμπύλης των μετρήσεων ερμηνεύεται μόνο με την ύπαρξη υφάλμυρου υδροφο­ρέα στο βάθος των 28 μέτρων. Δεν αποκλείεται επίσης η ύπαρξη ρήγματος ή ρη­γματωμένης ζώνης η οποία συνδυάζεται επίσης με την διείσδυση υφάλμυρου νερού. Είναι όμως σίγουρο ότι από την γεωηλεκτρική βυθοσκόπηση δεν εντοπίζεται βρα­χώδες υπόβαθρο.
Πίνακας. Γεωηλεκτρική δομή της περιοχής ποτάμι
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση (Ωm)
Πάχος σχηματισμού (m)
Η ύπαρξη τεχνητών επιφανειακών στρωμάτων σε ορισμένες περιοχές που πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις, και η ύπαρξη υφάλμυρου υδροφορέα σε άλλες, δεν επέτρεψαν τον εντοπισμό του βάθους του βραχώδους υποβάθρου στις περιοχές έρευνας. Η διείσδυση του υφάλμυρου υδροφορέα είναι δυνατόν να επιτυγχάνεται είτε με την πλήρωση του πορώδους των χαλαρών ιζηματογενών αποθέσεων, είτε μέσω ρηξιγενών ζωνών των βραχωδών σχηματισμών που αποτελούν το υπόβαθρο της περιοχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: