Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010

Ενότητα 5.11.6. Μεθοδολογίες ανάλυσης Φασμάτων σεισμικής Διεγέρσεως

Αναλυτική μέθοδος της Κεντρικής Διαφοράς, για τον υπολογισμό της χρονοϊστορίας u(t) βάσει του ολοκληρώματος Duhamel για κάθε t.
Δόμηση σε κώδικα Visual Basic
http://mariapapadopoulou.blogspot.com/2009/11/vb-duhamel-fourier.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: