Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

αρχαιρεσίες στον Σύλλογο Μικρασιατών Νομού Λάρισας

Αύριο στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

1 σχόλιο:

mariapapadopoulou είπε...

Εκδρομή
του Συλλόγου
Μικρασιατών
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Μικρασιατών Ν. Λάρισας διορ-
γανώνει ημερήσια εκδρομή
στην Αθήνα την Παρασκευή 10
Δεκεμβρίου με σκοπό την επί-
σκεψη στο Κέντρο Μικρασιατι-
κών Σπουδών και στο Νέο Μου-
σείο της Ακρόπολης. Στο Κέν-
τρο Μικρασιατικών Σπουδών
υπάρχει η δυνατότητα ενημέ-
ρωσης και άντλησης πληροφο-
ριών για τη Μικρασιατική Κατα-
γωγή κάθε μέλους του Συλλό-
γου.
Στο Μουσείο της Ακρόπο-
λης οι εκδρομείς, με τη βοή-
θεια ξεναγού, θα έχουν την ευ-
καιρία να θαυμάσουν και να
ενημερωθούν για τα επιτεύγ-
ματα του Αρχαίου Ελληνικού
Πολιτισμού. Καλούνται τα μέλη
και οι φίλοι του Συλλόγου να
συμμετάσχουν στην προγραμ-
ματισμένη εκδρομή. Πληροφο-
ρίες – εγγραφές στα τηλέφω-
να: 2410-660208, 6977-611366
και 6978-883313».