Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2009

Έρευνα δονήσεων περιμετρικά των χωροθετημένων λατομικών ζωνών (Φάση Ι)


Έρευνα δονήσεων περιμετρικά των χωροθετημένων λατομικών ζωνών (Φάση Ι)
_28/09/2009_δημοσίευση στο Δελτίο Δήμου Κοιλάδος.


  1. Καταγραφή βλαβών σε αντιπροσωπευτικά πρανή και κατασκευές (Κάλυψη μόνον των 2 από τους 3 οικισμούς).

  2. Γραφική κατανομή ζημιών και προεκτίμηση των εδαφικών επιδράσεων στις θέσεις εκδήλωσης των μεγενθυμένων δονήσεων.

  3. Λήψη δορυφορικών φωτογραφιών λατομικής περιοχής 20χ στρ., σχεδιασμός κανναβικών χαρτών με ArcGIS.

  4. Υπολογισμοί 3D κλίσεων και γεωλογικών δεδομένων για την πρώτη χωρική βάση δεδομένων.

  5. Ποιότητα εδαφών, πάχη, ιδιοπερίοδοι, δυστμησίες. (Αναζήτηση εδαφομηχανικών πληροφοριών από τις υδρογεωτρήσεις και την Έκθεση Θεσσαλίας).

  6. Άγνωστα γεωτεκτονικά δεδομένα. Ανεπαρκή γεωτεχνικά δεδομένα.

  7. Προμελέτη θέσεων όπου θα τοποθετηθούν δοκιμαστικά τα επιταχυνσιόμετρα.

  8. Συσχετίσεις των γεωλογικών πληροφοριών με τις συνθήκες τοπογραφίας.

  9. Μακροσκοπικές εκτιμήσεις πριν τις in situ δοκιμές και τις ποσοτικές μετρήσεις .

  10. Σύνταξη τευχών Έργου, με την εκτίμηση εργασιών και αθροιστικής δαπάνης. Έγκριση από το Δ.Σ. Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού με κριτήρια αξιολόγησης.

πλήρες


ελλειπές


Δεν υπάρχουν σχόλια: