Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου 2010

WaterLevelAfterFluctuation : μελέτη και κώδικας

Μελέτη των υδρολογικών δεδομένων και ανάπτυγμα του κώδικα για τη στάθμη Υ.Υ.Ο. σε μια γεώτρηση (Water table during the last day of the drilling). Επιδιώκεται να λαμβάνεται υπόψη η εποχιακή διακύμανση και, ενδεχομένως, η πλημμύρα ή η μεταβολή εξαιτίας σεισμού.
Α. Αναζητώνται περισσότερες ενδείξεις επικρεμάμενου και αρτεσιανού ορίζοντα.

Β. Στην ΑΝΑΛΥΣΗ 1Δ να δομήσω με κώδικα και μια αναλυτική αναφορά σε κάθε γεωλογικό σχηματισμός που απαντάται στην περιοχή κι επιτρέπει την κυκλοφορία του νερού κατά ορίζοντες με πιο αδρόκοκκη σύσταση. Γενικά πρόκειται για περιορισμένη κυκλοφορία εφόσον στις περισσότερες περιπτώσεις οι εν στρώσεις των αμμοχαλικωδών αποθέσεων έχουν φακοειδή μορφή. Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά την εκτέλεση των εδαφοτεχνικών γεωτρήσεων δεν συναντήθηκε υδροφόρος ορίζοντας στα Νεογενή. Το νερό κυκλοφορεί κυρίως στα επιφανειακά τμήματα που έχουμε χαλάρωση της δομής του πετρώματος, λόγω αποσάθρωσης. Αναμένεται η περιορισμένη κυκλοφορία του νερού σε μεγάλες ρηγματώσεις ιδιαίτερα σε ψαμμιτικούς σχηματισμούς. Επίσης κυκλοφορία γίνεται και στους αλλουβιακούς και ελλουβιακούς σχηματισμούς. Αυτό διαπιστώθηκε από την μέτρηση της στάθμης στα πηγάδια της περιοχής. Τα πηγάδια βρίσκονται στα πλευρικά κορήματα αργιλικής σύστασης. Το βάθος της στάθμης από την επιφάνεια είναι μεγαλύτερο από 8,50 m Αναμένεται ότι αυτό είναι το πάχος των κορημάτων μαζί με την ζώνη αποσάθρωσης του πετρώματος. Τα πηγάδια βρίσκονται στο κεντρικό βορειοανατολικό τμήμα της περιοχής. Από πληροφορίες δεν παρατηρείται έντονη διακύμανση της στάθμης σε διαφορετικές εποχές. Oι σχηματισμοί της περιοχής μελέτης, κατατάσσονται ως προς την περατότητά τους βάσει μακροσκοπικών παρατηρήσεων, στις ακόλουθες κατηγορίες:
• Υψηλής περατότητας Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται το κροκαλοπαγές (cg) και οι ορίζοντες των χαλίκων (g) και των άμμων (s) οι οποίοι εμφανίζονται σποραδικά υπό μορφή ενστρώσεων εντός των μαργών και των ιλυολίθων. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια ανόρυξης των γεωτρήσεων Β-1 και Β-2 στο σχηματισμό του κροκαλοπαγούς (cg), συναντήθηκε υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας. Ο εν λόγω υδροφόρος είναι υπό πίεση και αναπτύσσεται εντός του σχετικώς αδιαπέρατου ιλυολίθου (slt).
• Μέσης περατότητας Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται ο μανδύας αποσάθρωσης των νεογενών σχηματισμών, λόγω της χαλαρής του δομής και ο ψαμμίτης (sd). Επί του μανδύα αποσάθρωσης αναπτύσσονται υδρόφιλα φυτά, ιδιαίτερα στο φυσικό πρανές προς την περιοχή της εισόδου. Αναμένεται περιορισμένη κυκλοφορία επιφανειακών υδάτων προερχόμενων από την άμεση κατείσδυση των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων. Ο ψαμμίτης (sd) παρουσιάζει μαργαϊκές ενστρώσεις, πάχους συνήθως της τάξεως των 2 - 3 cm, οι οποίες καθιστούν το σχηματισμό ημιπερατό.
• Χαμηλής περατότητας: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι σχηματισμοί της μάργας (ml) και του lλυολίθου (slt) λόγω της αυξημένης συμμετοχής αργιλικού κλάσματος στη σύστασή τους.
Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σποραδική παρουσία αμμωδών ή χαλικωδών οριζόντων μικρού πάχους, βάσει των αποτελεσμάτων των γεωτρήσεων, ενδέχεται να ευνοεί την τοπική ανάπτυξη επικρεμάμενων υδροφόρων οριζόντων μικρής δυναμικότητας.
Με βάση τις λιθολογικές, τεκτονικές και λοιπές παρατηρήσεις υπαίθρου, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη υδρογεωλογlκή συμπεριφορά των σχηματισμών της περιοχής μελέτης και τα αποτελέσματα των εκτελεσθεισών γεωτρήσεων, αναμένεται η παρουσία υδροφόρου ορίζοντα στη στάθμη κατασκευής του 1ου CUT & COVER .
Ο εν λόγω υδροφόρος αναπτύσσεται κατά κύριο λόγο εντός του κροκαλοπαγούς (cg) και είναι υπό πίεση. Μικρής δυναμικότητας υδροφορίες, ενδέχεται να συναντηθούν σε θέσεις εμφάνισης ενστρώσεων αμμωδών και χαλικωδών οριζόντων.
Σημειώνεται ότι, μετά το πέρας των εργασιών ανόρυξης των γεωτρήσεων και πριν από την εγκατάσταση των πιεζομέτρων, επιχειρήθηκε άδειασμα αυτών προκειμένου να μετρηθεί η στάθμη επαναφοράς (πραγματική στάθμη) των υπογείωνυδάτων. Το πλήρες άδειασμα των γεωτρήσεων δεν κατέστη εφικτό, λόγω της σημαντικής δυναμικότητας του υδροφόρου που αναπτύσσεται στον ορίζοντα του κροκαλοπαγούς.

Γ. Στο κομμάτι όπου ο κώδικας κάνει ΑΝΆΛΥΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ μπορώ να δομήσω με κώδικα τα αποτελέσματα της Επεξεργασίας Γεωτεχνικών Δεδομένων (soil classification) με τις κατηγορίες Εδάφους (κατά Ε.Α.Κ.), από την αξιολόγηση των γεωλογικών δεδομένων και με βάση εκτιμήσεις για τη γεωτεχνική συμπεριφορά του συνόλου των σχηματισμών της περιοχής προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία όσον αφορά στη σεισμική τους επικινδυνότητα :
• Μάργα (ml), ιλυόλιθος (slt), κροκαλοπαγές (cg): Κατατάσσονται στις κατηγορίες 8 ή Γ, η μεν μάργα και ο ιλυόλιθος ως ιλυοαργιλικά εδάφη σχετικά υψηλής αντοχής με πάχος μεγαλύτερο από 5m, το δε κροκαλοπαγές ως γεωϋλικό που προσομοιάζει σε στρώση κοκκώδους υλικού μικρής έως μέσης πυκνότητας με πάχος μεγαλύτερο από 5 m.
Για τις εν λόγω κατηγορίες ο συντελεστής φασματικής ενίσχυσης είναι βο=2.5 και οι χαρακτηριστικές περιόδοι φάσματος Τ1 = 0.15 sec, Τ2 = 0.60 sec και Τ1 = 0.20 sec, Τ2 = 0.80 sec, αντίστοιχα.
• Ψαμμίτης (sd): Κατατάσσεται στην κατηγορία Β ως πολύ αποσαθρωμένος, μικρής διαγένεσης σχηματισμός, ο οποίος από μηχανική άποψη μπορεί να προσομοιωθεί με κοκκώδες υλικό. Ο συντελεστής φασματικής ενίσχυσης είναι βο=2.5 ενώ οι χαρακτηριστικές περίοδοι φάσματος T1=0.15sec και Τ 2=0.60sec.
• Μανδύας αποσάθρωσης υποκείμενων νεογενών σχηματισμών: Κατατάσσεται στην κατηγορία Δ, ως ιλυοαργιλικής σύστασης έδαφος πάχους μικρότερου των 5m. Ο συντελεστής φασματικής ενίσχυσης είναι βο=2.5 ενώ οι χαρακτηριστικές περίοδοι φάσματος T1=0.20sec
και T2=1.20sec.
• Τεχνητές αποθέσεις (fill): Αποτελούν πρόσφατες χαλαρές επιχωματώσεις και κατατάσσονται στην κατηγορία Χ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: