Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

Διαμαρτυρία κατά της Κάρτας Πολίτη 06.02.2011 - Ο ανάδοχος μελέτης & ο σχετικός κοινοβουλευτικός έλεγχος

η υπ' αριθμόν 74/18.01.2011 Απόφαση ανάθεσης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την εισαγωγή της Κάρτας Πολίτη» σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 3/Α/14-1-2002) του Ειδικού Γραμματέα για τη "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013" του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την οποία ανατίθεται η μελέτη της κάρτας πολίτη στο πρώην Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (Κ.Ε.Τ.Ε.Π.) Integrated Research for the Information Society (IRIS) http://www.athena-innovation.gr/gr/video_gr.asp της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) General Secretatiat for Research & Technology http://www.gsrt.gr του τέως Υπουργείου Ανάπτυξης, που υπάγεται πλέον στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Δεν υπάρχουν σχόλια: