Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011

MQry1 = ""
MQry1 = "select * from InitialExcelRec where ExcelName =' " & LITHOLOGYFile & " ' "
MQry1 = MQry1 & " WHERE BOREHOLE_ID = ' " & GeoId & " ' "
MQry1 = MQry1 & " AND ((InitialExcelRec.[Geology description])=' " & sea & " ' Or (InitialExcelRec.[Geology description])=' " & sea & " ' Or (InitialExcelRec.[Geology description])=' " & River & " ' "

Δεν υπάρχουν σχόλια: