Κυριακή, 17 Απριλίου 2011

Μασονικά ψέμματα

Επαναδημοσιεύω άρθρο του Δ. Χατζηνικολάου, ’Αν. Καθ. Οικονομικών του Παν/μίου ’Ιωαννίνων, ο οποίο έχει δημοσιευθεί προ δεκαετίας σε αρκετές εφημερίδες.

Πριν από μερικά χρόνια, οι Σ. Βαφειάδης καί Χ. Μανέας, αμφότεροι ηγετικά στελέχη της εν ‘Ελλάδι Μασονίας, επαναδιετύπωσαν τά γνωστά μασονικά ψέμματα ότι τάχα η Μασονία δέν ειναι θρησκεία ή αίρεσις, αλλά έν φιλανθρωπικόν καί φιλοσοφικόν σωματειον· ότι τό 98% των εν ‘Ελλάδι τεκτόνων «ειναι χριστιανοί ορθόδοξοι μέ όλην τήν σημασίαν της λέξεως»· κ.λπ. (βλ. «‘Η Χώρα της Κυριακης», 2-7-2000, σελ. 15-19). Σκοπός όλης αυτης της ψευδολογίας ηταν ν’ απαλειφθουν τά κεφάλαια περί Μασονίας από τό βιβλίον των Θρησκευτικων της Α´ Λυκείου.

Τά ψέμματα αυτά έχουν βεβαίως αναιρεθεί τόσον μέ επισήμους πράξεις εγκύρων οργανισμων, όπως ειναι η ’Εκκλησία της ‘Ελλάδος (κατά τά έτη 1933 καί 1972), όσον καί μέ αναρίθμητα βιβλία καί άρθρα εγκύρων ερευνητων, όπως ειναι ο μακαριστός ’Επίσκοπος Φλωρίνης Αυγουστινος Καντιώτης, οι μακαριστοί ’Αρχιμανδριται ’Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος καί Χαράλαμπος Βασιλόπουλος, ο μακαρίτης καθηγητής της Θεολογίας Π. Τρεμπέλας, ο μακαρίτης Ν. Ψαρουδάκης, ‘Ιδρυτής της «Χριστιανικης Δημοκρατίας» καί πρ. Βουλευτής, ο δημοσιογράφος κ. Κ. Τσαρούχας κ.ά. Συνεπως, δέν υπάρχει ανάγκη νέας αναιρέσεως των ως άνω ψευδολογιων. Μου ειναι, εν τούτοις, αδύνατον ν’ αντιπαρέλθω τά χονδροειδη ψεύδη των Μασόνων χωρίς αντίλογον.

Σας ερωτω, κύριοι Μασόνοι: ’Εφόσον η Μασονία δέν ειναι, όπως ισχυρίζεσθε, θρησκεία, τότε τί τούς θέλει τούς «’Επισκόπους», τούς «ιερεις», τούς «ναούς» καί τά «μυστήρια» ή θρησκευτικάς τελετάς, όπως αι «χειροτονίαι», τό τεκτονικόν «βάπτισμα», ο τεκτονικός «γάμος», τό τεκτονικόν «μνημόσυνον» κ.ά; (Βλ. π.χ. Κ. Τσαρούχα, ‘Η Μασονία στήν ‘Ελλάδα, 10η ’Έκδοσις, 2000, σελ. 230.) Σας ερωτω ακόμη: Πως ειναι δυνατόν νά ισχυρίζεσθε ότι τάχα η Μασονία δέν ειναι αίρεσις, όταν εις τό επίσημον όργανόν της «Πυθαγόρας» του 1885 απορρίπτεται τό Δόγμα της ‘Αγίας Τριάδος, μέ τόν βλάσφημον ισχυρισμόν ότι «η Χριστιανική Τριάς ειναι ιερατική επινόησις»; (Βλ. «’Ορθόδοξος Τύπος», 2-10-1998, σελ. 1 καί Κ. Τσαρούχα, έ. α., σελ. 192.) Καί πως ειναι δυνατόν τό 98% των εν ‘Ελλάδι μασόνων νά «ειναι χριστιανοί ορθόδοξοι μέ όλην τήν σημασίαν της λέξεως», όταν τήν νύκτα της Μ. Πέμπτης η Στοά παραθέτει υποχρεωτικόν γευμα, κατά τό οποιον ο Κανονισμός προβλέπει ... «αμνόν εψημένον»; (Βλ. Κ. Τσαρούχα, έ. α., σελ. 176, 190.)

’Όχι απλως αίρεσις ειναι η Μασονία, κύριοι, αλλά παναίρεσις! Διότι συστεγάζει όλας τάς θρησκείας, κηρύττουσα ότι ουδεμία από αυτάς (καί συνεπως ούτε η ’Ορθοδοξία) κατέχει τήν πλήρη αλήθειαν! (Τυπικόν του 30ου βαθμου της Μασονίας, βλ. «’Ορθόδοξος Τύπος», 2-10-1998, σελ. 5 καί Κ. Τσαρούχα, έ. α., σελ. 189-190). Καί εξ αιτίας αυτης της ψευδοδιδασκαλίας, κλυδωνίζεται τό σκάφος της ’Εκκλησίας εδω καί 100 χρόνια περίπου, λόγω της επαράτου παναιρέσεως του Οικουμενισμου - συγκρητισμου, ο οποιος ειναι δημιούργημα της Μασονίας καί εις τόν οποιον δυστυχως έχουν προσχωρήσει ακόμη καί ... Οικουμενικοί Πατριάρχαι!

Ειναι, συνεπως, ανάγκη νά διδάσκωνται τά ‘Ελληνόπουλα τί εστί Μασονία, διά νά μήν κινδυνεύουν νά πέσουν εις τούς πλοκάμους της. ‘Η προσπάθεια νά απαλειφθουν τά σχετικά κεφάλαια από τό βιβλίον των Θρησκευτικων της Α´ Λυκείου αποτελει μίαν ακόμη εξυφαινομένην συνωμοσίαν της Μασονίας εναντίον αυτου του τόπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: